เกี่ยวกับ คณาธิป
รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ Associate Professor Kanathip Thongraweewong : Privacy laws specialist

 • นักวิชาการด้านกฎหมายสิทธิส่วนบุคคล นักวิจัยกฎหมายสิทธิส่วนบุคคล
 • นักเขียน คอลัมน์และบทความด้านสิทธิส่วนบุคคล
 • การทำงานปัจจุบัน : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ : กฎหมายสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายข้อมูลข่าวสาร กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายโรงแรมและการท่องเที่ยว กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษาโดยย่อ

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ, วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจและเศรษฐกิจ, วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก) (LLM: Economic and Business law), Kyushu University, Japan, โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho)
 • ปริญญาโทการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม, Master of International Tourism and Hotel management, Southern Cross University, Australia
 • เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ, สำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ประวัติย่อ (Resume)

รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
Assoc. Prof. Kanathip Thongraweewong

โทรศัพท์มือถือ: 088-183-4879 , 086-308-9646
อีเมล์: kanathip@yahoo.com
- คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- นักวิชาการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลและสังคมออนไลน์ (Data privacy and social media laws specialist)

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ, วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจและเศรษฐกิจ, วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก) (LLM: Economic and Business law), Kyushu University, Japan, โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho)
 • ปริญญาโทการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม, Master of International Tourism and Hotel management, Southern Cross University, Australia

ประกาศนียบัตร

 • เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ, สำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
 • ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ (บัตรสีบรอนซ์เงิน) ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ โดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ประเภททั่วไป
 • ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตร โครงการจัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงสำหรับธุรกิจโรงแรม (รุ่นที่1) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ธันวาคม 2550

การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

 • หลักสูตร การบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ, รุ่นที่ 13 6-10 มิถุนายน 2554 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • การอบรม ‚ การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัย (E-Research) รุ่นที่ 3 22-24 มิถุนายน 2554 จัดโดยสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • การอบรมเชิงปฎิบัติการ ‚การเขียนบทความชั้นสูงทางนิติศาสตร์”, คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5-8 สิงหาคม 2551 (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากการฝึกปฎิบัติเขียนบทความ)
 • การฝึกอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ด้าการวิจัยในศักยภาพใหม่ รุ่นที่ 2 27 มิถุนายน 2551 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • การฝึกอบรมหลักสูตร นักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทย รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 23 มิถุนายน 2551
 • การอบรมเชิงปฎิบัติการ ‚การวิจัยขั้นสูงทางนิติศาสตร์ , คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12-16 พฤษภาคม 2551
 • การอบรมเชิงปฎิบัติการ ‚ การเขียนบทความทางด้านนิติศาสตร์ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 21-23 สิงหาคม 2550 (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากการฝึกปฎิบัติเขียนบทความ)
 • วุฒิบัตร โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 11 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันยายน 2549

การฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ (International Training Program)

 • “Training Workshop on WTO Trade Remedies’ Law and Practices”, organized by the International Institute for Trade and Development (ITD) with support from Asian Development Bank (ADB), May 25-28, 2009, Bangkok ,Thailand.
 • “South East Asian Advanced Programme on Human Rights (SEAHR)”, Co-organized and supported by the Office of Human Rights Studies and Social Development, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, Thailand , Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund University , Sweden and The Swedish International Development Cooperation Agency, May 8-19, 2006, Bangkok, Thailand (Certificate awarded)
 • ”Colloquium on Iintellectual Property”, organized by the World intellectual Property Organization (WIPO) and the International Institute for Trade and Development (ITD), Bangkok, February 1-3, 2006. (Certificate awarded)
 • “Training Workshop on WTO Trade Remedies Law and Practices”, organized by the International Institute for Trade and Development (ITD), Bangkok, December 7-9, 2005. (Certificate awarded)

ประสบการณ์ด้าน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและการคุ้มครองสิทธิของบุคคล นางสาว ถิรวรรณ กลางณรงค์ 2550 ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 : ศึกษากรณีการประกอบธุรกิจขายตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, นางสาววิรัลพัชร เวชทาวริทธิ์ธร ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน : ศึกษากรณีการจัดสรรที่อยู่อาศัยราคาถูกสาหรับผู้มีรายได้น้อย, นางสาวภาวินี ขอสุข, ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล, นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์, ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, ผลกระทบของการเจรจาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในร่างความตกลงเขตการค้าเสรี สหรัฐอเมริกา-ไทย ที่มีต่ออุตสาหกรรมยา, นางสาวพิลาสลักษณ์ ทิพย์คงคา, ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมวัตถุเจือปนอาหาร, นางสาววิชุดา นันทสงวนไทย, ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, อานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนกับการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา ตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พันตารวจโทนิโรจน์ ผลบุญ ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, ปัญหาการค้ามนุษย์ : ศึกษากรณีการค้าหญิงและเด็กต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยการบังคับใช้แรงงานในประเทศไทย, นางสาว อริศรา ยอดดำเนิน, ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย : ด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy laws) และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิจัยเดี่ยว

 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกถ่ายภาพโดยมิได้รับรู้และยินยอม (2551)
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยธุรกิจขายตรง (2552)
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกรบกวนการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์โดยสแปม (Spam) (2553)
 • มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดตามคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Cyberstalking) : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา (2554)
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (2555)*
 • การนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตัว (Privacy Tort) ของสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ในบริบทการสื่อสารข้อมูลทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (2556)**
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกสอดส่องการสื่อสารข้อมูล (2556)***

* ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2555

**เผยแพร่ในวารสาร บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 69 ตอน 2 มิถุนายน 2556 , และรางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ รางวัลชมเชย ระดับชาติ สาขานิติศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

*** ส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้ได้นาเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ : ‚State Telecommunication Surveillance : A Comparative Study of the US and Thai Telecommunication Privacy Laws‛ (DICTAP 2014)

งานวิจัยร่วม

 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการการใช้เว็บไซต์เฟสบุค, อัครเดช มณีภาค และ คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2555 ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม)
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกรบกวนจากการติดต่อทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่, ตุลญา โรจน์ทังคา และ คณาธิป ทองรวีวงศ์ , 2554 (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ตำรา

 • กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน, สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555

ตัวอย่างบทความวิชาการ/บทความวิจัย ด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับการตีพิมพ์

 • การนำกฎหมายเกี่ยวกับการดักฟังมาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกถ่ายและเผยแพร่วีดิทัศน์ทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม , บทบัณฑิตย์เล่มที่ 69 ตอน 1 มีนาคม 2556
 • การนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตัว (Privacy Tort) กรณีการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวต่อสาธารณะมาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม , บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 69 ตอน 2 มิถุนายน 2556
 • คณาธิป ทองรวีวงศ์, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกดักฟังการสื่อสารข้อมูล , วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 6 เล่มที่ 1 มกราคม-เมษายน, 2556
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของแขกที่มาพักในโรงแรม , บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 68 ตอน 1 มีนาคม 2555, หน้า 53-86.
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการถูกรบกวนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพาณิชย์โดยผู้รับมิได้เรียกร้อง, บทบัณฑิตย์ , เล่มที่ 66 ตอนที่ 1 มีนาคม 2553
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยธุรกิจขายตรง , บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 66 ตอน 4 ธันวาคม 2553, หน้า 46-80.
 • การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการถูกรบกวนด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพาณิชย์โดยผู้รับมิได้เรียกร้อง : ศึกษากรณีกฎหมายว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับมิได้เรียกร้องของฮ่องกง (Unsolicited Electronic Message Ordinance) , วารสารกระบวนการยุติธรรม, เล่มที่ 4 ปีที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม, 2553
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษาเปรียบเทียบการเฝ้าติดตามคุกคาม (Stalking) กับการถ่ายภาพโดยมิได้รับรู้และยินยอม , วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System), เล่มที่ 3 ปีที่ 2 กรกฎาคม – กันยายน 2552
 • ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ ศ 2550 กับ กฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท ในกรณีการหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 65 ตอน 2 มิถุนายน 2552 หน้า 31-69
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกถ่ายภาพโดยมิได้รับรู้และยินยอม, บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 64 ตอน 4 ธันวาคม 2551 ,หน้า 11-52

ตัวอย่างการนำเสนอบทความวิชาการ / บทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

 • มาตรการเชิงนโยบายทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการสอดส่องการสนทนาทางโปรแกรมประยุกต์ไลน์, นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น 23 พฤษภาคม 2557
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าพนักงานจากการถูกถ่ายวีดิทัศน์โดยมิได้ยินยอม, วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 7 เล่มที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557 หน้า 35-54.
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในบริบทของการสื่อสารข้อมูลออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย , บทความวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2557
 • การคุ้มครองเด็กจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ตกับการคุ้มครองเสรีภาพในการสื่อสารข้อมูล : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย บทความวิชาการนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2557
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณีการรบกวนความเป็นส่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม : ได้รับคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เข้าร่วมการแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน ในการจัดงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) (เป็นงานวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ฉบับเดียวที่ได้เข้าร่วม) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กทม
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยธุรกิจขายตรง นำเสนอในงาน Thailand Research Symposium 2010 ภาคบรรยาย (oral presentation) สิงหาคม 2553 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้รับการรวบรวมประมวลผลเป็น ‚ proceedings ‛
 • มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกถ่ายภาพโดยมิได้รับรู้และยินยอม : นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009) : จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยนำเสนอในสองส่วนคือ ในส่วนของภาคนิทรรศการ (26-30 สิงหาคม 2552) และภาคบรรยาย (Oral presentation) วันที่ 28 สิงหาคม 2552
 • นำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษาเปรียบเทียบการเฝ้าติดตามคุกคาม (Stalking) กับการถ่ายภาพโดยมิได้รับรู้และยินยอม, โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการด้านนิติศาสตร์และกระบวนการยุติธรรม, สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สภานิติศึกษา 19 มิถุนายน 2552

ตัวอย่างการนำเสนอบทความวิชาการ / บทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • “State Telecommunication Surveillance : A Comparative Study of the US and Thai Telecommunication Privacy Laws” : The Forth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its applications (DICTAP 2014) , The Society of Digital Information and Wireless Communication (SDIWC), IEEE (Thailand section) , held at University of the Thai Chamber of Commerce 6-8 May, 2014 ( paper accepted in IEEE database)
 • The legal protection of right to privacy in case of ‚Google street view‛: A comparative study of Thai and E.U. Laws. : paper to be presented in Burapha University International Conference 2014 (BUU2014) , July 3-4, 2014
 • The legal protection of right to privacy in case of ‚Google street view‛: A comparative study of Thai and US. Laws, : paper to be presented in Burapha University International Conference 2014 (BUU2014) , July 3-4, 2014
 • Data Breach Notification Laws as a preventive approach to Identity related Crimes: Lessons from the US to Thailand’s data privacy laws. : paper to be presented in the ‘International Conference on Financial Criminology (ICFC) 2014 ,June 5-7, 2014.Rangsit University (RSU), Thailand collaborating with Universiti Teknologi MARA (UiTM) and Accounting Research Institute (ARI), Malaysia
 • The protection of right to privacy in case of unsolicited advertisement through social network website : A comparative analysis of Thai and U.S. laws. : paper to be presented in The 7th International Forum on Public Relations and Advertising, Mahidol Univeristy , International College. 13-15 August, 2014
 • Legal measures relating to the protection of privacy in case of Self-discloser trend on Social Network Websites and Identity-related crimes. A comparative study of Thai and U.S. laws. paper to be presented in The 7th International Forum on Public Relations and Advertising, Mahidol Univeristy , International College. 13-15 August, 2014
 • Legal measures relating to data protection: A case of disseminating personal data through social media as a consequence of conflict , International conference on Peace and Conflict Resolution 2014

รางวัลและเกียรติบัตรทางวิชาการ

 • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
 • วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก, นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
 • วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00, นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจและเศรษฐกิจ), Kyushu University, Japan, โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho) (2547)
 • รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2554
 • รางวัลบทความวิชาการดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2557
 • รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ รางวัลชมเชย ระดับชาติ สาขานิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รางวัล Best Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ The 2nd CAS National and International Conference (CASNIC 2014) 10 October 2014

ติดต่อ

 • Email : thaiprivacy@gmail.com
 • Facebook : Thaiprivacy by Kanathip – คณาธิป
 • Twitter : Thaiprivacy คณาธิป @thaiprivacy
 • Website: www.thaiprivacylaw.com

© 2014 thaiprivacylaw.com All Rights Reserved.